Facebook Twitter YouTube

Doživotná záruka na bicykle GT

O značke / Doživotná záruka na bicykle GT

Znovuzaslanie kódu predĺženej záruky

Možnosť zaslania kódu záruky je možná len na e-mail na ktorý bola záruka registrovaná. Ak máte viac kódov na jeden e-mail, budú Vám zaslané všetky.


Kde nájdete sériové číslo?

Registrácia doživotnej záruky

Zaregistrovaním svojho bicykla rozšírite štandardnú záruku na výrobné chyby materiálu rámu bicykla a jeho spracovania na záruku doživotnú. Bližšie informácie nájdete nižšie na tejto stránke.

Osobné údaje

Informácie o produktePrehlásenie o spracovaní osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámení.

Registráciou koncový zákazník vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa platných zákonov v automatizovane vedenej databáze spoločnosti ASPIRE SPORTS, s. r. o. Česká republika, ako správcom, prípadne spracovateľom, s ktorým správca uzatvorí zmluvu, a to pre marketingové účely, najmä zasielanie obchodných oznámení a tiež pre komunikáciu elektronickými prostriedkami. Ako právny podklad slúži najmä zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje koncový zákazník dobrovoľne na neobmedzenú dobu a môže ho kedykoľvek bezplatne na adrese správcu odvolať. Iným subjektom nebudú osobné údaje koncového zákazníka sprístupnené. Koncový zákazník má tieto práva: ak zistí, alebo sa bude domnievať, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie týchto osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak budú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak bude táto žiadosť uznaná za oprávnenú, správca alebo spracovateľ odstráni okamžite chybný stav. Ak nevyhovie správca alebo spracovateľ tejto žiadosti, má koncový zákazník právo obrátiť sa na príslušný úrad na ochranu osobných údajov.

Koncový zákazník týmto výslovne prehlasuje, že súhlasí so zasielaním obchodných oznámení. Koncový zákazník si je vedomý toho, že svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môže kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie adresovanou do sídla spoločnosti ASPIRE SPORTS, s. r. o.


Doživotná záruka na bicykle GT

Výrobca bicyklov GT Bicycles rozširuje na produkty od modelového roku 2015 základnú zákonnú záruku na rám bicykla na záruku doživotnú. Toto rozšírenie záruky platí len pre prvého majiteľa tohto bicykla a na bicykle zakúpené od autorizovaného maloobchodného predajcu bicyklov GT. Podmienkou je zakúpenie bicykla u maloobchodného predajcu na Slovensku a registrácia jeho majiteľa na internetových stránkach www.gtbicycles.sk.

Čo je predmetom doživotnej záruky

Doživotná záruka sa vzťahuje na výrobné chyby materiálu rámu bicykla a jeho spracovanie pre modelové ročníky 2015 a novšie. Toto rozšírenie záruky sa nevzťahuje na bicykle GT pre Gravity disciplíny (downhill, enduro), Freeride, BMX a Dirt Jumpové bicykle. Rozšírenie sa tiež nevzťahuje na povrchovú úpravu rámu a príslušenstva.

Čo nie je predmetom doživotnej záruky

Rámy bicyklov pre Gravity disciplíny, Freeride & Dirt Jumping a BMX, ako sú modely Fury, Sanction, Distortion, Ruckus, La Bomba či Slammer majú dvojročnú záručnú lehotu, ktorá sa počíta od prvého dňa zakúpenia u autorizovaného maloobchodného predajcu a vzťahuje sa na výrobné chyby a spracovanie.

Komponenty značky GT, príslušenstvo rámu a povrchová úprava rámu (farba a popis).

Odpružené vidlice a ostatné komponenty vyrobené iným výrobcom než GT Bicycles nie sú zahrnuté v tejto záruke, ale majú záruku uvedenú ich výrobcom.

PODMIENKY DOŽIVOTNEJ ZÁRUKY:

Záruka sa vzťahuje len na bicykle zakúpené u maloobchodného predajcu v Slovenskej republike a len pre pôvodného majiteľa bicykla GT po registrácii na stránkach www.gtbicycles.sk. Toto rozšírenie záruky nie je možné previesť na kohokoľvek iného.

Pri každej záručnej reklamácii musí byť bicykel doručený autorizovanému maloobchodnému predajcovi, kde bol reklamovaný GT bicykel zakúpený. Bicykel musí byť dodaný zložený s originálnym dokladom o nákupe (doklad o nákupe si uschovajte na bezpečnom mieste!) a unikátnym kódom celoživotnej záruky získanom pri on-line registrácii bicykla.

Táto doživotná záruka sa vzťahuje len na zakúpené a kompletne zostavené bicykle vrátane nastavených podmienok autorizovaného maloobchodného predajcu značky GT.

Táto doživotná záruka sa nevzťahuje na bicykle vystavené hrubému zaobchádzaniu, zanedbávaniu, nesprávnej oprave, nesprávnej údržbe, zmene, úprave, nehode alebo inému nezvyklému, neprimeranému či nesprávnemu používaniu.

Poškodenia vyplývajúce z bežného opotrebenia, vrátane následkov únavy materiálu, nie sú kryté touto zárukou. Poškodenie vzniknuté únavou materiálu je príznakom, že rám je opotrebený bežným používaním. Je to druh bežného opotrebenia a je na zodpovednosti majiteľa bicykla, aby ho pravidelne kontroloval.

Poškodenia vyplývajúce z nevhodného zostavenia bicykla či údržby, alebo z inštalácie dielov a príslušenstva nekompatibilného s konkrétnym bicyklom GT, nie sú kryté touto zárukou.

Všetky poplatkyza úkony spojené so záručným servisom, sú na zodpovednosti majiteľa bicykla..

Oprava pri uplatnení doživotnej záruky

Počas trvania tejto doživotnej záruky, GT poškodený rám opraví, alebo ho podľa možností nahradí za ten istý či najviac podobný a porovnateľný rám dostupný v čase uplatnenia záručnej opravy. Všetky náklady na sprevádzkovanie bicykla z dôvodu odlišností nového rámu hradí majiteľ bicykla. Predmetom záruky je len rám, prácu servisu spojenú s prestavbou či vylepšením bicykla kvôli novšiemu rámu plne hradí majiteľa bicykla.

Prosím dôkladne si uschovajte dokumenty, ktoré sú dodané s vaším bicyklom!


 

Znovuzaslanie kódu predĺženej záruky

Možnosť zaslania kódu záruky je možná len na e-mail na ktorý bola záruka registrovaná. Ak máte viac kódov na jeden e-mail, budú Vám zaslané všetky.

GT Bicycles - Logo
[X]

Přihlašte se k odběru novinek!

Získejte přehled o novinkách a akcích značky GT Bicycles.