Ochrana osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCHÚDAJOV

 

1. Všeobecné ustanovenia o súhlase, identifikácia Správcu

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov súhlasíte s tým, že spoločnosť ASPIRE SPORTS, s.r.o., so sídlom Jinačovice 514, 664 34 Kuřim, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 47772 (ďalej len „Správca“), bude spracovávať vami poskytnuté osobné údaje.

2. Spracovávané údaje a rozsah ich spracovania

Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované iba v rozsahu, v akom boli odovzdané Správcovi a takisto iba v súvislosti s účelom spracovania (pozri bod 3).

V prípade poskytnutia doživotnej záruky pôjde o tieto osobné údaje:

• vaše meno a priezvisko,
• váš e-mail,
• vaše mesto,
• váš kraj.

V prípade zasielania reklamných e-mailov, newsletterov a iných obchodných oznámení s prehľadom o novinkách a akciách značky GT

• váš e-mail,
• váš kraj.

3. Účel spracovania osobných údajov

Všetky osobné údaje Správcovi poskytnuté je nutné spracovať s cieľom:

• poskytnutia rozšírenej štandardnej záruky na chyby rámu kolesa značky GT na limitovanú záruku doživotnú (za podmienok bližšie uvedených na stránkach http://www.gtbicycles.sk),
• zasielania reklamných e-mailov, newsletterov a iných obchodných oznámení s prehľadom o novinkách a akciách značky GT,
• ďalšej marketingovej činnosti Správcu.

4. Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania osobných údajov je tento váš súhlas poskytnutý v rozsahu osobných údajov nutných na splnenie účelu spracovania vymedzeného v bode 3.

5. Obdobie spracovania osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté Správcovi na základe tohto vášho súhlasu budú spracované počas nevyhnutného obdobia (neurčitého – do odvolania vášho súhlasu s ich spracovaním).

6. Osoby oprávnené spracovávať osobné údaje

Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca, prípadne tretie osoby, ktoré poskytujú prostriedky a záruky vhodného a riadneho spracovania osobných údajov, zabezpečenie osobných údajov a ochrany vašich práv (ďalej len „Spracovatelia“). Spracovatelia budú mať bezprostredný prístup k vašim osobným údajom iba v čase nevyhnutnom a iba v nevyhnutnom rozsahu na realizáciu spracovania. Spracovateľmi sú:

• poskytovateľ softvéru Comerto, s. r. o.
• iní poskytovatelia SalesForce, Mailchimp.

7. Práva subjektov údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom, ktoré podliehajú spracovaniu, máte najmä nasledujúce práva:

• právo byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov,
• právo na prístup k osobným údajom,
• právo vaše osobné údaje opraviť či doplniť,
• právo na výmaz osobných údajov (tzv. „právo byť zabudnutý“),
• právo požadovať obmedzenie spracovania,
• právo požadovať prenesenie údajov inému správcovi,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov,
• právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či obdobnými účinkami vrátane profilovania,
• právo odvolať súhlas so spracovaním,
• právo na prístup k osobným údajom,
• právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch,
• ďalšie práva stanovené v príslušných právnych predpisoch.

8. Právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Ak má subjekt spracovania osobných údajov pochybnosti o dodržaní zásad uvedených v tomto dokumente, prípadne ak má podozrenie, že činnosťou Správcu osobných údajov dochádza k porušovaniu jeho práv, má právo podať sťažnosť na Správcu osobných údajov na príslušnom dozornom úrade (Úrad na ochranu osobných údajov).

9. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek počas trvania spracovania odvolaný. Odvolanie súhlasu je nutné doručiť písomne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mail, dátová schránka) Správcovi údajov. Účinky odvolania súhlasu začínajú plynúť dňom doručenia odvolania súhlasu Správcovi údajov a nevzťahujú sa na spracovanie osobných údajov, ktoré je nutné a prebieha na základe iného právneho základu, ako je tento súhlas. Napríklad ak ide o nevyhnutné spracovanie osobných údajov na splnenie záväzkov zo zmluvy, splnenie zákonnej povinnosti alebo iný zákonom stanovený dôvod.

10. Kontaktovanie správcu

Správcu je možné kontaktovať buď písomne na adrese: Jinačovice 514, 664 34 Kuřim, alebo elektronicky:

1. na e-mailovej adrese: aspire@aspire.eu,
2. pomocou dátovej schránky: pfjnq5d.

Správca je oprávnený požadovať preukázanie totožnosti kontaktujúcej osoby z dôvodu zabezpečenia ochrany osobných údajov, z rovnakého dôvodu môžu byť všetky komunikácie medzi Správcom a kontaktujúcou osobou monitorované.

11. Následky neposkytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov

Poskytovanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je celkom dobrovoľné, neexistuje žiadna zákonná povinnosť ich poskytnúť a rovnako neexistuje sankcia za ich neposkytnutie. Následkom neposkytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov je teda iba skutočnosť, že subjekt údajov nebude môcť využívať služby Správcu, pri ktorých je nutné spracovávať osobné údaje na základe tohto súhlasu.

12. Zabezpečenie osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na spracovanie budú zabezpečené bežnými zabezpečovacími postupmi a technológiami, ktoré však nemusia funkciu zabezpečenia spĺňať 100 %, pretože môže dôjsť k odcudzeniu, nabúraniu alebo zverejneniu databázy osobných údajov vedenej Správcom.

Správca údajov musí bezpečnosť uchovávaných údajov pravidelne kontrolovať a rovnako aktualizovať zabezpečovacie technológie. V prípade narušenia bezpečnosti a možného zverejnenia osobných údajov subjektov bude o tomto nebezpečenstve Správca subjekt osobných údajov neodkladne informovať, rovnako ako Úrad pre ochranu osobných údajov.

V prípade pseudonymizácie osobných údajov pomocou kódu, hesla či iného prostriedku pseudonymizácie znáša subjekt osobných údajov zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo zverejnenie takého prostriedku ochrany.

13. Platnosť súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný odo dňa jeho udelenia, počas spracovania osobných údajov, ktorý je vymedzený v bode 5 tohto súhlasu, alebo do odvolania súhlasu subjektom osobných údajov.

14. Záverečné ustanovenie

Subjekt udelením súhlasu potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto dokumente a že svoj súhlas udeľuje na základe vlastnej slobodnej a vážnej vôle.

[X]

Přihlašte se k odběru novinek!

Získejte přehled o novinkách a akcích značky GT Bicycles.